Kairos Arnhem 
Velperweg 26
6824 BJ Arnhem

t. (026) 352 97 77

f. (026) 352 97 79