U bent hier: Over Kairos - Missie en visie

Missie en visie

Missie

Kairos biedt diagnostiek en behandeling aan mensen vanaf 18 jaar met psychische/psychiatrische problemen waarbij sprake is van (dreigend) delictgedrag. Kairos komt door middel van zorgvuldig toegepaste (psycho)- diagnostiek tot een goed geïndiceerd behandelbeleid. De eerste focus van de behandeling binnen Kairos ligt op het verminderen van de kans op (nieuwe) delicten. Naast specifieke behandeling gericht op delictgedrag, biedt Kairos ook behandeling gericht op psychiatrische, psychologische en maatschappelijke problemen, wanneer deze van invloed zijn op delictgedrag. Kairos helpt haar patiënten zodoende een maatschappelijk aanvaardbaar leven op te bouwen. Kairos levert op deze manier tevens een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in de samenleving.


 
Visie

Kairos biedt effectieve state of the art behandeling (best practice, what works criteria en waar mogelijk evidence based). Tevens is Kairos innovatief  in het zelf (mede) ontwikkelen van een specialistisch behandelaanbod en  het klinisch toetsen van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Kairos zoekt samen met verwijzers naar mogelijkheden om patiënten met (dreigend) delictgedrag te motiveren voor hulp. Gezien het gegeven dat Kairos een complexe doelgroep bedient is zij sterk aangewezen op ketenzorg. Samenwerking met partners in de regio is hiertoe van wezenlijk belang.
Kairos streeft naar overdracht van patiënten naar de reguliere hulpverlening, wanneer de kans op (nieuwe) delicten tot een aanvaardbaar risico is teruggebracht. Voor een aantal patiënten zal langerdurende specialistische behandeling binnen Kairos nodig zijn.
Naast behandeling rekent Kairos consultatie, advies en preventie tot haar taken. Kairos maakt zich sterk voor de positie van forensische psychiatrie in Nederland door zich blijvend in te spannen draagvlak te creëren voor het besef dat behandeling bijdraagt tot het verminderen van recidive. Daarom is het van fundamenteel belang  om verbinding te zoeken met (potentiële) daders van misdrijven en in die verbinding te komen tot gedragsverandering.


Uitgangspunten

Het delictgedrag staat centraal in de behandeling. Kairos werkt vraaggestuurd, maar zal daarbij de primaire focus van behandeling, te weten vermindering van de kans op (herhaling van) een delict, steeds centraal stellen. Daarbij heeft Kairos aandacht voor de context waarbinnen patiënten functioneren; gezin, familie, werk, vrienden. Invloeden van delictgedrag op het systeem van de patiënt en vice versa krijgen in de behandeling aandacht.
Delictgedrag is multifactorieel: om te komen tot vermindering van kans op herhaling van het delict is ingrijpen op meerdere levensgebieden meestal noodzakelijk. Binnen Kairos werken dan ook  behandelaren van verschillende disciplines naast elkaar. Vaktherapeuten, SPV-ers, psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en diagnostici bundelen hun specifieke expertise bij de diagnostiek en behandeling.