Goede behandeling

Kairos biedt behandeling bij forensisch psychiatrische problemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de laatste (wetenschappelijke) inzichten. De behandelingen zijn beschreven in zorgprogramma’s en in overleg met de regiebehandelaar wordt samen met de patiënt gekozen aan welke modules deel kan worden genomen.

 

Er wordt gestreefd naar een breed behandelaanbod, waarbij zowel patiënten worden gezien die in detentie zitten (Behandelen in Detentie, BID) als patiënten die naar de polikliniek komen. Daarnaast heeft Kairos een eigen forensisch FACT team. Met dit aanbod heeft Kairos beschikking over de hele (forensische) ketenzorg.

 

 

Doel van de behandeling

Doel van alle behandelprogramma’s is om de kans dat (dreigend) delictgedrag optreedt, te verminderen. Hiertoe leert u zich bewust te worden van de risicofactoren die een rol spelen bij het tot stand komen van delictgedrag. Dit kunnen persoonlijke factoren zijn, maar ook factoren die te maken hebben met uw omgeving. U krijgt manieren aangeleerd om toekomstig delict gedrag te voorkomen.

 

 

Behandeling op maat

Tijdens de intake wordt samen met u gekeken welke behandeling het beste bij u en uw problematiek past. Deze behandeling wordt geëvalueerd en in overleg met u aangepast als dit nodig is.

 

 

Behandelaanbod

Bij Kairos werken we vanuit verschillende zorgprogramma’s waarin behandelmodules zijn opgenomen. We hebben een zorgaanbod voor agressief (dreigend) delictgedrag en voor seksueel (dreigend) delictgedrag, maar ook voor ander (dreigend) delictgedrag zoals vermogensdelicten of brandstichting. De behandeling is gericht op het hanteren van agressie of het anders om leren gaan met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Daarbij is er aandacht zijn voor psychische problemen.

 

Regelmatig zoeken we ook samenwerking met andere instellingen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van specifieke psychiatrische problemen of die ondersteuning bieden in het dagelijks leven en het regelen van allerlei zaken (bijv. reguliere GGZ-instellingen, verslavingszorginstellingen).

 

 

Effectieve behandeling

Om te volgen of de behandeling bij u werkt, nemen we interviews en/of vragenlijsten af. Dit doen we aan het begin van de behandeling, tussentijds en ook aan het einde. Daarnaast vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen. De resultaten hiervan gebruiken we om de behandeling tussentijds bij te kunnen sturen en om achteraf terugkoppeling te kunnen geven over het effect.

 

 

Afspraken

Wanneer u niet naar een gemaakte afspraak kunt komen, dient u deze uiterlijk 24 uur voor de afspraak af te zeggen. Het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder afzegging, kan ertoe leiden dat de behandeling beëindigd wordt.

 

 

Crisis

Wanneer er sprake is van een crisis kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Wanneer een crisis ontstaat buiten kantooruren neem dan contact op met de dienstdoende huisarts of de huisartsenpost. Soms is het beter de politie in te schakelen om een crisis op te lossen.