U bent hier: nieuws

Korte trajecten voor oplopende spanning in de thuissituatie nu gefinancierd door gemeente Arnhem

Donderdag 24 Juni 2021

De gevolgen van de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 werden in april 2020 door medewerkers Kairos als zorgwekkend gezien. De verwachting was dat vanwege de crisis de spanningen zouden oplopen bij de gezinnen, met relationeel gewend en kindermishandeling als mogelijk gevolg. Signalering werd door digitaal contact echter juist moeilijker.
 
Kairos startte daarom een tijdelijk, kortdurend traject voor een eerste opvang bij escalerende thuissituaties. Na een succesvolle eerste ronde in 2020, worden 15 trajecten nu gesubsidieerd door gemeente Arnhem.

 

Trajecten in 2020

In april 2020 bood Kairos Arnhem in reactie op de coronamaatregelen een kortdurend traject voor aanmeldingen met betrekking tot relationeel geweld. Op de korte termijn was er geen financiering voor het traject. Het aanbod zou daarom tijdelijk van aard zijn.

 

Het aanmeldingstraject werd verkort; indicerende/verwijzende instanties zoals huisarts of reclassering werden overgeslagen. De aanmeldingen kwamen via sociale wijkteams en Veilig Thuis. Daarmee verschoof Kairos voor dit traject het specialistische behandelaanbod van tweedelijns naar basiszorg.

 

12 personen/gezinnen hebben tussen april 2020 en augustus 2020 gebruik gemaakt van het traject. De uitkomsten van de verschillende trajecten lopen uiteen. Sommigen werden direct na het eerste gesprek verwezen naar een reguliere intake vanwege de ernstige onderliggende problematiek. Bij anderen werd het traject afgesloten na vijf gesprekken met psycho-educatie over relationeel geweld, een veiligheidsplan, training op vaardigheden en zicht op eigen functioneren. Een aantal werd doorverwezen naar ggz of maatschappelijk werk of kregen een uitnodiging tot nieuw contact bij Kairos indien het veiligheidsplan hiertoe aanleiding gaf.

 

Nog steeds behoefte

De situatie met betrekking tot corona is nog even heftig. Signalering van relationeel geweld is moeilijker geworden, door het veelal digitale contact met risicogezinnen. Signalen worden gemist, die bij huisbezoeken en face-to-face gesprekken belangrijke informatie bieden over de thuissituatie.

 

Daarom heeft Kairos besloten, na overleg en met financiering door de gemeente Arnhem, opnieuw het aanbod voor een kortdurende behandeling voor relationeel geweld in te zetten. Via de bekende kanalen van Sociale Wijkteams, Veiligheidshuis en Veilig Thuis zullen aanmeldingen in behandeling worden genomen. Het is het streven om hierin zoveel mogelijk situaties van relationeel geweld te behandelen waarbij sprake is van first offenders. Hierdoor hopen we een patroon van huiselijk geweld tijdig te onderkennen en te behandelen.

 

Preventieve werking

Passende hulp in een zo vroeg mogelijk stadium heeft een preventieve werking.  Ook kan dan direct een veiligheidsplan worden opgesteld ter voorkoming van herhaling. Kairos biedt daarom aanvullende informatie aan aandachtsfunctionarissen bij Sociale Wijkteams over signalering en eerste opvang/verwijzing bij huiselijk geweld.

 

Direct inzetten van passende hulp helpt bij de problematiek van relationeel geweld. Dit leidt tot een integraal plan waar hoog specialistische zorg in een vroeg stadium wordt ingezet. De juiste hulp voor het gezin kan zo over de grenzen van wetgeving en structuren vormgegeven worden. De snelle inzet van dit aanbod maakt dat de drempel naar behandeling kleiner wordt voor de betrokkenen.

 

Trajecten in 2021

Het traject dient laagdrempelig in aard te zijn. In maximaal vijf gesprekken moet bepaald worden of de hulpverlening passend is. Psychotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en psychosociale behandelaars worden bij het traject betrokken. Voor eventuele vervolgbehandeling dient de persoon wel een verwijzing van een huisarts te hebben. Consultatie voor ketenpartners/verwijzers als Reclassering, Moviera en veiligheidshuis is mogelijk. Zij kunnen zich via de bekende kanalen tot ons richten.


Naar het nieuwsoverzicht