U bent hier: ForFACT

ForFACT-team Kairos


Het forensisch FACT-team (ForFACT) is een onderdeel van Kairos. 


 
Wat is het ForFACT-team Kairos?

FACT staat voor 'Flexible Assertive Community Treatment'.
Het forFACT-team streeft naar terugdringing van het delictrisico o.a. door te werken aan een betere leefsituatie. De werkwijze van FACT kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak, laagdrempeligheid, gedeelde caseload en outreachend werken. Het team bestaat uit een GZ-psycholoog, psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en een maatschappelijk werker. Wij werken nauw samen met de patiënt, familie/vrienden en andere hulpverlenende instanties.
 

Mensen uit het ForFACT-team komen bij u thuis. Ook kunnen gesprekken plaatsvinden op de polikliniek. Behandeling kan bestaan uit training in gedragsverandering, begeleiding en ondersteuning bij o.a. wonen, werken, financiën, sociale contacten, vrije tijd en medicatie.

 

U brengt, samen met het team, in kaart hoe u delicten kunt voorkomen.

 

Als het nodig is, doen wij psychologisch onderzoek, geven we uitleg over ziektebeelden en begeleiden wij u bij medicatiegebruik.

 

Wanneer het minder goed met u gaat, kan meer zorg geboden worden. Dit kan zo lang duren als nodig is. Wij streven naar een optimale samenwerking met andere hulpverleners.
 

Voor wie

Het ForFACT-team Kairos is er voor mensen vanaf 18 jaar die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie en waarbij sprake is van een (ernstige) psychiatrische aandoeningen en (dreigend) delictgedrag.

 

In welke situatie

De patiënt is niet of onvoldoende in staat om te profiteren van reguliere (forensische) psychiatrische zorg en heeft weinig vertrouwen in nut en noodzaak van bemoeienis met zijn/haar problemen. Kenmerkend zijn naast (dreigend) delictgedrag moeilijkheden op psychosociaal gebied: wonen, werken, financiën, dagbesteding en sociale contacten, en psychiatrische problematiek Aanmeldingen komen van o.a. de reclassering, penitentiaire inrichtingen, TBS-instellingen, politie, veiligheidshuizen, ketenpartners uit de GGZ, niet forensische FACT-teams, instellingen voor verslavingszorg en huisartsen.


Hoe werkt het

Stapsgewijs wordt er met de patiënt gewerkt aan verminderen van delictgedrag door verbetering van zijn/haar situatie. Samen met de patiënt stellen de behandelaren een behandelplan op. Gezamenlijk wordt bekeken hoe de doelen kunnen worden behaald en hoe delictgedrag kan worden verminderd en verbetering op de levensgebieden kan worden gerealiseerd.


Uiteindelijk is het streven naar duurzame gedragsverandering, waarbij minder of geen delictgedrag optreedt, en stabiliteit en vergroting van de zelfredzaamheid van de patiënt.
De medewerkers van het team volgen de patiënt intensief en bij een dreigende crisis wordt de zorg door het multidisciplinaire team geïntensiveerd.

 

Wat biedt het ForFACT o.a.

  • Risicotaxatie (psychiatrisch, psychologisch en systeemonderzoek)
  • Medicamenteuze behandeling
  • Presentiebenadering en motiverende gespreksvoering
  • Ondersteuning en begeleiding op de levensgebieden van bijvoorbeeld wonen, werk en financiën
  • Psycho-educatie en vaardigheidstrainingen
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Systeeminterventies
  • Hulp in de eigen woonomgeving van de patiënt

In geval van crisis wordt er gebruik gemaakt van de reguliere crisisdienst in de regio.


Vergoeding

Voor aanmelding in een vrijwillig kader is een verwijzing van de huisarts nodig. Hierbij dient aan te worden gegeven dat het een verwijzing is naar de specialistische GGZ.
Aanmeldingen in het kader van een verplichte behandeling gaan via IFZO.


De zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.


Bij behandeling in een verplicht kader wordt de zorg vergoed door het Ministerie van Justitie en zal deze niet ten koste van het eigen risico gaan.